ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കൽ വിശദാംശങ്ങൾ

വിഭാഗമനുസരിച്ച് രേഖകള്‍ തിരയുക

തിരയുക

തലക്കെട്ട് തീയതി ഡൌണ്‍ലോഡ് / ലിങ്ക്
ല എ – സി ഡബ്ലു ർ ഡി എം -പേനത്തുതാഴം -ബെൽ മൗത് -11(1)നോട്ടിഫിക്കേഷൻ 18/01/2019 ഡൌണ്‍ലോഡ്(183 KB)
ആസ് ഐഎ റിപ്പോർട്ട് – അൽ എ – മുറാദ് റെയിൽവേ ബ്രിഡ്ജ് 15/12/2018 ഡൌണ്‍ലോഡ്(541 KB)
ല എ – തുണേരി ഐടിഐ – 11(1) നോട്ടിഫിക്കേഷൻ 05/12/2018 ഡൌണ്‍ലോഡ്(86 KB)
സാമൂഹ്യ പ്രത്യാഘാത പഠനം റിപ്പോർട്ട് ഫ്രാൻസിസ് റോഡ് മാങ്കാവ് റോഡ് 24/05/2018 ഡൌണ്‍ലോഡ്(461 KB)